ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เกษตร ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ