ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ไฟฟ้ากำลัง ,พลังงานไฟฟ้า,พลังงานทดแทน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ