อาจารย์ตรียากานต์ พรมคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ตรียากานต์ พรมคำ