ว่าที่ร้อยตรีธฤษ เรือนคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.การสร้างระบบฐานข้อมูล 2.การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3.การพัฒนาระบบพานิชอิเล็กทรอนิกส์ 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6.การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ว่าที่ร้อยตรีธฤษ เรือนคำ