ดร.ตรีนุช เอลลิส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานแสงอาทิตย์,ฟิสิกส์บรรยากาศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ตรีนุช  เอลลิส