ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศสกรรมเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง