ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษา,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,การพัฒนาสังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์  รอดพึ่งครุฑ