อาจารย์ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเมืองไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช