ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสมาน สังโยคะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Waste utilization

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสมาน สังโยคะ