ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อยู่มี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีวัสดุ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อยู่มี