นายชัยฤกษ์ ตันติเตชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายชัยฤกษ์ ตันติเตชา