อาจารย์รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Tourism Management

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ