อาจารย์พัทธชัย ปิ่นนาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ,เภสัชวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พัทธชัย ปิ่นนาค