ดร.ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลศึกษา, วิทยาศาสตร์การกีฬา (มวยสากล,มวยไทย)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ปรเมษฐ์  วงษ์พุทธิชัย