นางสาวอมรรัตน์ สังข์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สมการเชิงอนุพันธ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอมรรัตน์ สังข์สุวรรณ