ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาหาร คหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์