อาจารย์ดุษฎี อุปการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาปฐมวัย ,การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองเด็กปฐมวัย,หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ดุษฎี อุปการ