นายทินพันธุ์ เนตรแพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นิเวศวิทยาทางน้ำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายทินพันธุ์ เนตรแพ