ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ จันทะวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านดนตรีชาติพันธุ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ จันทะวงศ์