อาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คหกรรมศาสตรศึกษา, ด้านศิลปะประดิษฐ์, ด้านงานแกะสลักผักผลไม้

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อภิชาติ สุวรรณชื่น