นางสาวปรารถนา โกวิทยางกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยทางการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปรารถนา โกวิทยางกูร