อาจารย์ชิดชนก เทพบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ญี่ปุ่นศึกษา ภาษาญี่ปุ่น มนุษยวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชิดชนก เทพบัณฑิต