นายเมษา มหาวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Linguistics and Applied Linguistics)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเมษา มหาวรรณ์