นางสาวสิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล