อาจารย์ปาณธีร์ สัตยาภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ,ภาษาศาสตร์,การสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปาณธีร์ สัตยาภรณ์