อาจารย์วรชัย ศรีสมุดคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ไฟฟ้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วรชัย  ศรีสมุดคำ