ผู้ช่วยศาสตราจารย์รำไพ โกฎสืบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
fungal taxonomy

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รำไพ โกฎสืบ