นางศรัณยา สินพาณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Financial Modeling with MS. Excel

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางศรัณยา สินพาณี