ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชย์ นวลสระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชย์ นวลสระ