นายปภัส ฉัตรยาลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและการท่องที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายปภัส ฉัตรยาลักษณ์