อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Social Entrepreneur Business Incubator การให้คำปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม