อาจารย์ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Hypertensive patients,Physiology of exercise,Hypoxic training

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช