นางสาวสุจิตรา ปันดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุจิตรา ปันดี