นายรณชัย หมื่นวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายรณชัย หมื่นวงศ์