อาจารย์พิชญา สกุลวิทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาไทย,หลักสูตรการสอน,วิจัยทางการสอนภาษาไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิชญา สกุลวิทย์