ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ศรีโสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ศรีโสภา