ว่าที่ร้อยเอกดร.ขจร ตรีโสภณากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การบริหารจัดการกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ว่าที่ร้อยเอกดร.ขจร ตรีโสภณากร