นายบรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวางผังเมือง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายบรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง