นางสาวมณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวมณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว