ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2.ด้านการบริหารงานภาครัฐ 3.ด้านองค์การและการจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์