อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์ชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ