นางสาวศรชัย เต็งรัตน์ล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีสากล (เครื่องลมไม้)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวศรชัย เต็งรัตน์ล้อม