อาจารย์สมศักดิ์ ภู่พรายงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นาฏศิลป์, การแสดง, ขับร้อง, ดนตรี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สมศักดิ์  ภู่พรายงาม