นายพลศรัณย์ ศันยทิพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านนิเทศศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพลศรัณย์ ศันยทิพย์