อาจารย์จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Image Processing

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด