นางกัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางกัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์