นางสาวปิยวดี นิลสนธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.ภูมิสัณฐานวิทยา 2.ภูมิศาสตร์กายภาพ 3.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปิยวดี นิลสนธิ