อาจารย์ทิศากร ไชยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ English

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ทิศากร ไชยมงคล