นายศุภทัต แดงเครื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสื่อสารศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายศุภทัต แดงเครื่อง