นางสาวณฤติยา เพ็งศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Business English

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวณฤติยา เพ็งศรี